ก.ส.ก. แจ้งผู้ประกอบการนำเข้าชิ้นส่วนสุกร เครื่องในสุกร หนัง และตับสุกร เพื่อการบริโภค
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

กองสารวัตรและกักกันแจ้งผู้ประกอบการนำเข้าชิ้นส่วนสุกร เครื่องในสุกร หนังและตับสุกร เพื่อการบริโภค

     กรมปศุสัตว์ดำเนินการชะลอการผ่อนผันนำเข้าชิ้นส่วนสุกร เครื่องในสุกร หนัง และตับสุกร เพื่อการบริโภค จากประเทศที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนฯ ตามประกาศกรมปศุสัตว์พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558 และประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าสัตว์มีชีวิต และผลิตภัณฑ์สัตว์ จากต่างประเทศ พ.ศ. 2561
แจ้งผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรมปศุสัตว์ชะลอการผ่อนผันนำเข้าชิ้นส่วนสุกร เครื่องในสุกร หนัง และตับสุกร เพื่อการบริโภค จากแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์ยังไม่ได้รับรองให้นำเข้า โดยสามารถสืบค้นแหล่งผลิตที่กรมปศุสัตว์อนุญาตได้จากเว็บไซต์กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์
2. ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวล่วงหน้าแล้วนั้น ให้ผู้ประกอบการดำเนินการยื่นแบบคำขออนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรไทย (ร.1/1) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมปศุสัตว์ (e-Movement) ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 หรือเรือจะต้องออกจากท่าต้นทาง ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 และสินค้าต้องมาถึงราชอาณาจักรไทยภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งอนุญาตนำเข้าราชอาณาจักร (Import notification permit)
3. เมื่อสินค้ามาถึง ผู้ประกอบการต้องแสดงใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ฉบับจริงเท่านั้น

หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอน กรมปศุสัตว์จะไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้า หรือกองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

 icon3