emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

กิจกรรมการออกหน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินการ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
(ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)

 

 picrabiescontrol  rabies chonburi2018
 rabies control surin61  rabies ubon61
 rabies yasothon61  Rabi Srisaket61
 rabies yasothon61  rabies tak61

 

 

ตารางสรุปผลการปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รายจังหวัด

จังหวัด ฉีดวัคซีน สะสมทั้งหมด รวม  ทำหมันสะสมทั้งหมด    รวม
 สุนัข แมว  สัตว์อื่นๆ   สุนัข แมว   สัตว์อื่นๆ
 พระนครศรีอยุธยา   2,362  2,467  9  4,838  997  1,402  -  2,399
 ชลบุรี   1,608  762  1  2,371  870  722  -  1,592
 สุรินทร์   1,662  708  1  2,371  1,430  570  -  2,000
 อุบลราชธานี   866  441  -  1,307  745  689  -  1,434
 ยโสธร   1,506  473  -  1,979  679  309  -  988
 ศรีสะเกษ 836 395  - 1,231  1,405 745 - 2,150
 ปราจีนบุรี  1,133 834   -  1,967  1,013 891  -  1,904
 ตาก  366 268  -  334  690 566  - 1,256 
 ปราจีนบุรี  1,133 834   -  1,967  1,013 891  -  1,904
 ตาก  366 268  -  334  690 566  - 1,256 
 นครสวรรคร์ 330  474   1 805   841  988   1,829 
                 
รวม 10,669 6,823 12 17,504 7,265 6,882 - 14,147

 

แผนที่แสดงจังหวัดที่หน่วยปฎิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
map rabiControl