ฝ่ายสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ

 08personal

 


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 106 
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104