ฝ่ายภายในประเทศและชายแดน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

Depart Domestic

เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 109
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104