ฝ่ายระหว่างประเทศ
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

Inter department

 


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 0 2501 3473-5 ต่อ 105
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104