ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ

 08personal

 


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 106 
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104