ฝ่ายสารวัตร
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

ฝ่ายสารวัตร

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล name ตำแหน่ง e-mail เบอร์โทรติดต่อ
1. นายจักรกริศน์ ไกรสนธิ์   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0 2501 3473-5 ต่อ 110
2. นายกสิชล ช่วงโชติ   สัตวแพทย์ชำนาญงาน This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0 2501 3473-5 ต่อ 101
3.  นางสาววัชรินทร์ ศรเพ็ชร    นักวิชาการสัตวบาล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0 2501 3473-5 ต่อ 102,111
4.  นายนันทวัฒน์ แสวงศิลป์    นักวิชาการสัตวบาล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0 2501 3473-5 ต่อ 102,111
5.  นางสาวอุมาภรณ์ นาคสมภพ    นักวิชาการสัตวบาล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0 2501 3473-5 ต่อ 102,111
6.  นายปัญญา พ่วงเจิม    นิติกร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0 2501 3473-5 ต่อ 102,111
7.  นางสาวกุลรัศมิ์ อมรชูเดช    นิติกร This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0 2501 3473-5 ต่อ 102,111
8.  นายพิจิก โมลิพันธ์    นักวิชาการสัตวบาล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0 2501 3473-5 ต่อ 102,111
9. นายชวภณ จินดาสุทธิกุล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0 2501 3473-5 ต่อ 102,111
10. ว่าที่ร้อยตรีธานินทร์ มณฑลผลิน   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  0 2501 3473-5 ต่อ 102,111
         


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 102, 111
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104