ฝ่ายสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

Depart SysLab

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล name ตำแหน่ง e-mail เบอร์โทรติดต่อ
1. นายวัลลภ ตัณฑ์พันธุ์กุล Wanlop Tanpankul นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02 501 3973 ต่อ 106
2. นายพหล งามสมตระกูลชาติ Pahon Ngamsomtrakunchat นายสัตวแพทย์ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02 501 3973 ต่อ 106
3. นางวิทย์ธนี อุปลา   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02 501 3973 ต่อ 106
4. นางสาวจิตรนภา โจลัดสาห์กุล   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02 501 3973 ต่อ 106
5. นายปรีดา บุญประถัมภ์ Preeda Boonpratham นักจัดการงานทั่วไป This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02 501 3973 ต่อ 106
6. นางสาวสิริพร จำรัส Siriporn Jamrus นักจัดการงานทั่วไป This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02 501 3973 ต่อ 106
7. นายกฤษณ์ธร พานทอง Kistthorn Panthong นักจัดการงานทั่วไป This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02 501 3973 ต่อ 106
8. นายศักดิ์ชัย เลียงขะมะ Sakchai Liangkama เจ้าหน้าที่วางระบบคอมฯ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 02 501 3973 ต่อ 106
           
         


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 106 
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104