emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

สถิติปริมาณการนำเข้า -ส่งออก สินค้าปศุสัตว์สัตว์ - ซากสัตว์

banner imp exp

ปริมาณการนำเข้า -ส่งออก สินค้าปศุสัตว์สัตว์ - ซากสัตว์ 2562 

 
เดือน/ปี ชนิดสินค้าปศุสัตว์
  ตุลาคม 2561   โค   กระบือ   แพะ&แกะ   ไก่   สุกร
  พฤศจิกายน 2561   โค   กระบือ   แพะ&แกะ   ไก่   สุกร

 

........................................................................................................................................................................................................................................

 

ปริมาณการนำเข้า -ส่งออก สินค้าปศุสัตว์สัตว์ - ซากสัตว์
ปี ชนิดสินค้าปศุสัตว์
  ปี 2556-2561   โคเนื้อ   โคนม   กระบือ  แพะ  แกะ  เป็ด  ไก่  สุกร