กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 10

 ประชาพิจารณ์เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

group9

กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 10

กลุ่มที่ 10
  ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ, ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง, ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

     เพื่อให้การปฏิบัติงานกักกันสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อาศัยอำนาจตามคำนิยาม "ด่านกักกันสัตว์" ตามาตรา 4 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
     ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
     ข้อ 2 กำหนดให้ด่านกักกันสัตว์ที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้เป็นด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

1. ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพฯ มีอาณาเขตตามเขตคองเตย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ)
2. ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง มีอาณาเขตตามเขตลาดกระบัง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดปทุมธานี
3. ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง มีอาณาเขตตามเขตตามเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตจตุจักร เขตบางชื่อ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดนนทบุรี
4. ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอาณาเขตตามเขตอำเภอบางพลี จังหวังหวัดสมุทรปราการ และทุกเขตของกรุงเทพมหานคร (ยกเว้นเขตคลองเตย เขตบางขุนเทียน เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายใหม เขตจตุจักร เขตบางชื่อ เขตลาดพร้าว เขตลาดกระบัง และเขตหนองจอก)

หน้าที่รับผิดชอบ

1. กำกับ ดูแลบังคับใช้ ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
    1.1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
    1.2 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
    1.3 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
    1.4 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
    1.5 พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.2545
    1.6 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
    1.7 พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานด่านกักสัตว์ภายในประเทศ และด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ
3. ประสานงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และสินค้า ปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการ เคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์
5. วิเคราะห์ สรุป แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานและให้คำแนะนำในการบังคับใช้กฎหมายแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 ข้อมูลจาก : ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและห้องปฏิบัติการ