กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 4

GGroup4

กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 4

1.  ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
2.  ด่านกักกันสัตว์หนองคาย
3.  ด่านกักกันสัตว์เลย
4.  ด่านกักกันสัตว์นครพนม
5.  ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี
6.  ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น
7.  ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
     เพื่อให้การปฏิบัติงานกักกันสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอำนาจตามคำนิยาม "ด่านกักกันสัตว์" ตามาตรา 4 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 กำหนดให้ด่านกักกันสัตว์ที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้เป็นด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

1. ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดมุกดาหาร
2. ด่านกักกันสัตว์หนองคาย มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
3. ด่านกักกันสัตว์เลย มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดเลย
4. ด่านกักกันสัตว์นครพนม มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม
5. ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร
6. ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดหนองบัวลำภู
7. ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ์ และจัวหวัดร้อยเอ็ด

หน้าที่รับผิดชอบ

1. กำกับ ดูแลบังคับใช้ ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
    1.1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
    1.2 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
    1.3 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
    1.4 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
    1.5 พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.2545
    1.6 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
    1.7 พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานด่านกักสัตว์ภายในประเทศ และด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ
3. ประสานงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และสินค้า ปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการ เคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์
5. วิเคราะห์ สรุป แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานและให้คำแนะนำในการบังคับใช้กฎหมายแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย