ข้อมูลสถิติ/รายงาน
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 icon peple สถิติปริมาณการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ปี 2566  icon peple สถิติปริมาณการนำเข้าส่งออกสัตว์ ปี 2566
movementbaner01

 รายงานสถิติปริมาณการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ปี  2564- 2566 (เดือนสิงหาคม)

 cow1  cow1  logo goat sheep  logo swine2  
โค & โคนม กระบือ  แพะ & แกะ สุกร