ข้อมูลสถิติ/รายงาน

 ประชาพิจารณ์เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 icon peple สถิติปริมาณการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ปี 2566  icon peple สถิติปริมาณการนำเข้าส่งออกสัตว์ ปี 2566
movementbaner01

 รายงานสถิติปริมาณการเคลื่อนย้ายภายในประเทศ ปี  2564- 2566 (เดือนสิงหาคม)

 cow1  cow1  logo goat sheep  logo swine2  
โค & โคนม กระบือ  แพะ & แกะ สุกร