กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1

GGroup1

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 512/2566 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์
โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตลอดจนบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดยุทธศาสตร์กลุ่มด่านกักกันสัตว์ตามลักษณธทางภูมิศาสตร์ของประเทศเป็นกลุ่มชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มด่านชายทะเล และกล่มด่านภายในประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานประสานราชการของด่านกักกันสัตว์ภายในกลุ่มและราชการส่วนกลาง
กลุ่มด่านกักกักสัตว์ที่ 1

 • ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา (เป็นหัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 1)
 • ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี
 • ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี
 • ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท
 • ด่านกักกันสัตว์สระบุรี
 • ด่านกักกันสัตว์นครนายก
 • ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 • ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอ ของจังหวัดพระนครศรีอยุุธยา และจังหัดอ่างทอง
 • ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี มีอาณาเขตตามอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี
 • ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี มีอาณาเขตตามอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี
 • ด่านกักกันสัตว์สระบุรี มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสระบุรี
 • ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรี
 • ด่านกักกันสัตว์นครนายก มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดนครนายก
 • ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรี