คู่มือการปฏิบัติงาน
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

คู่มือการปฏิบัติงาน กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

1. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจค้นและจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าซากสัตว์ภายในสถานประกอบการห้องเย็น
2. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน ตรวจค้น จับกุมผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
3. คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการนําเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์สําหรับเจ้าหน้าที่
 
 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจค้น จับกุม

ขั้นตอน การดำเนินการ ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน)
 1  การรับแจ้ง และสืบสวนข้อมูลเบาะแสการกระทำความผิด  1
 2  การสืบค้นข้อมูลเขตอำนาจศาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ปฏิบัติงาน  1-2
 3  ประมวลผลข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อตัดสินใจพิจารณาวางแผน การขอสนับสนุน กำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  1
 4  การขอให้ศาลออกหมายค้น  1
 5  การจัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน  1
 6  การส่งชุดปฏิบัติงานการข่าวเข้าสอดแนมพื้นที่เป้าหมาย  1
 7  การประชุมชี้แจงแผนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  1
 8  การแสดงตัวเข้าปฏิบัติงานตรวจค้น จับกุม  1
 9  การตรวจสอบค้นหาซากสัตว์การเรียกตรวจเอกสาร  1
 10  การตัดสิน และดำเนินการ  1
 11  ดำเนินการทางคดีต่อผู้กระทำผิด  2
 12  การจัดทำรายงาน  1-2
 13  การติดตามผลแห่งคดี  ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งอัยการฟ้องศาล
 14  การดำเนินการต่อซากสัตว์ของกลาง  กรณีที่เกิดการกระทำความผิดซึ่งหน้าซากสัตว์ของกลางนั้นเป็นของผิดกฎหมายสามารถทำลายได้ทันที