งบประมาณประจำปี
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

  แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2563   l รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563  


แผนการปฏิบัติงานประจำปี รายหน่วยงาน
ปีงบประมาณ :2563

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์
กิจกรรมรอง : ควบคุมการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศและบังคับใช้กฏหมาย

กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมายรวม ด่านกักกันสัตว์
 โครงการ/ผลผลิต : ผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์      
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์  ตัวอย่าง  13,560  ด่านกักกันสัตว์ 
 กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และชันสูตรโรคสัตว์      
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์  ตัวอย่าง  13,560  
 การตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์  ตัวอย่าง  5,300  
 การตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้า-ส่งออกราชอาณาจักร  ตัวอย่าง  23,900  
 การเก็บตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ตัวอย่าง  8,979  
    เก็บตัวอย่างสัตว์ ซากสัตว์ ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ  ตัวอย่าง    
      - ตรวจโรคปากและเท้าเปื่อย  ตัวอย่าง  1,160  
      - ตรวจโรคทูเบอร์คิวโลซีส     ตัวอย่าง  1,390  
      -  ตรวจโรคบรูเซลโลสิส  ตัวอย่าง  1,429  
      -  ตรวจโรค Blue tongue  ตัวอย่าง  150   
      -  ตรวจโรค PPR (Peste des Petits Ruminants)  ตัวอย่าง  250   
      -  ตรวจ ASF (african swine fever)  ตัวอย่าง  1,920  
      -  ตรวจโรค PRRS  ตัวอย่าง  255   
      -  ตรวจโรค EIA  ตัวอย่าง  60   
      -  ตรวจ Trypanosoma evansi (Surra)  ตัวอย่าง  135   
      -  ตรวจ West nile  ตัวอย่าง  13   
      -  ตรวจเชื้อโรคไข้หวัดนก  ตัวอย่าง  700   
      -  ตรวจหาเชื้อนิวคาสเซิล  ตัวอย่าง  700   
      -  ตรวจ Salmonella  ตัวอย่าง  700   
   ตรวจวินิจฉัยซากสัตว์นำเข้า-ส่งออก ทางห้องปฏิบัติการ  ตัวอย่าง  2,580   
      -  ตรวจวิเคราะห์สารต้านจุลชีพตกค้าง (Antibiotics) ในเนื้อสัตว์นำเข้า  ตัวอย่าง  540   
      -  ตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยา (E. coli O157) ในเนื้อสัตว์นำเข้า  ตัวอย่าง  540   
      -  ตรวจวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อสัตว์นำเข้า  ตัวอย่าง  500   
      -  ตรวจวิเคราะห์จุลชีววิทยา (total count) ในเนื้อสัตว์นำเข้า  ตัวอย่าง  500   
      -  ตรวจวิเคราะห์เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์นำเข้า  ตัวอย่าง  500   
   เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ ส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ  ตัวอย่าง  781   
      -  ตรวจวิเคราะห์ชนิดปริมาณ Aflatoxin B1, B2, G1, G2  ตัวอย่าง  120   
      -  การตรวจหา DNA สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ตัวอย่าง  360   
      -  ตรวจหาสารเมลามีน  ตัวอย่าง  151   
      -  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์นำเข้า  ตัวอย่าง  150   
   เก็บตัวอย่างปัสสาวะสัตว์  ตัวอย่าง  520   
      -  ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง (lab)  ตัวอย่าง  520   
   เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์  ตัวอย่าง  700   
      -  ตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง (Strip Test)  ตัวอย่าง  700   


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104