แผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน 2567
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 icon peple: แผนการดำเนินงานปี 2566  :icon peple แผนการดำเนินปี 2567  icon peple:  แผนการดำเนินงานปี 2568
 :icon peple แผนการดำเนินงานปี 2569  :icon peple แผนการดำเนินงานปี 2570

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2567

downdiskแผนการจัดซื้อจัดจ้างหมวดงบลงทุน 2567

downdiskความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง 2567

downdiskรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 2566


icon 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104