กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 6
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

group-06

กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 6

กลุ่มที่ 6  ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก, ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร, ด่านกักกันสัตว์ตาก, ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์, ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
     เพื่อให้การปฏิบัติงานกักกันสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อาศัยอำนาจตามคำนิยาม "ด่านกักกันสัตว์" ตามาตรา 4 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 2 กำหนดให้ด่านกักกันสัตว์ที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้เป็นด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ

1. ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก
2. ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดกำแพงเพชร
3. ด่านกักกันสัตว์ตาก มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดตาก
4. ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์
5. ด่านกักกันสัว์พิจิตร มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดพิจิตร
6. ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
7. ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ มีอาณาเขตตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์
8. ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ มีอาณาเขตสตามเขตอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

1. กำกับ ดูแลบังคับใช้ ดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
    1.1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
    1.2 พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533
    1.3 พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
    1.4 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558
    1.5 พระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวแพทย์ พ.ศ.2545
    1.6 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557
    1.7 พระราชบัญญัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานด่านกักสัตว์ภายในประเทศ และด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ
3. ประสานงานและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับด้านการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และสินค้า ปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ รวมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการ เคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์
5. วิเคราะห์ สรุป แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้ พรบ. ที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานและให้คำแนะนำในการบังคับใช้กฎหมายแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย