โครงสร้างหน่วยงาน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์
emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi

structure aqi
 l

กลุ่มด่าน 10 กลุ่ม   

 icon 4 กลุ่มด่าน 1   l  icon 4 กลุ่มด่าน 2   l  icon 4 กลุ่มด่าน 3   l  icon 4 กลุ่มด่าน 4   l  icon 4 กลุ่มด่าน 5   l  icon 4 กลุ่มด่าน 6   l  icon 4 กลุ่มด่าน 7   l  icon 4 กลุ่มด่าน 8   l  icon 4 กลุ่มด่าน 9   l  icon 4 กลุ่มด่าน 10   l