กลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 2
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 GGroup2คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 512/2566 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์
โดยที่เป็นการเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศตลอดจนบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงกำหนดยุทธศาสตร์กลุ่มด่านกักกันสัตว์ตามลักษณธทางภูมิศาสตร์ของประเทศเป็นกลุ่มชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มด่านชายทะเล และกล่มด่านภายในประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานประสานราชการของด่านกักกันสัตว์ภายในกลุ่มและราชการส่วนกลาง

กลุ่มด่านกักกักสัตว์ที่ 2

 • ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว (เป็นหัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 2)
 • ด่านกักกันสัตว์ตราด
 • ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี
 • ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 • ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์
 • ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ
 • ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว มีอาณาเขตตามอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสระแก้ว
 • ด่านกักกันสัตว์ตราด มีอาณาเขตตามอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดตราด
 • ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี มีอาณาเขตตามอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง (ยกเว้นเขตอำเภอบ้านฉาง และอำเภอเมือง จังหวัดระยอง)
 • ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ มีอาณาเขตตามอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์
  ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ มีอาณาเขตตามอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดสุรินทร์
 • ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ มีอาณาเขตตามอำเภอทุกอำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ