การจัดการความรู้หรือ Knowledge Management

การจัดการความรู้หรือ Knowledge Management

banner km61

banner2Km61


      การจัดการความรู้หรือ Knowledge Management
คือการ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการอบรมสัมมนา ดังต่อไปนี้
กองสารวัตรและกักกัน เป็นหน่วยงานหลักในการกำกับดูแลการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ โดยมีการดำเนินการแล้วเสร็จคือการให้บริการออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) รวมไปถึงการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในราชอาณาจักร ร.3, ร4, ใบอนุญาตสำหรับนำสัตว์หรือซากสัตว์นำเข้า นำออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร (ร7,ร8,ร9) และการออกหนังสือรับรองสุขศาสตร์สัตว์หรือซากสัตว์สำหรับการส่งสัตว์หรือซากสัตว์ไปจำหน่ายต่างประเทศ


     เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการกองสารวัตรและกักกัน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงได้นำโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดการใช้งานระบบ ภายใต้การพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล National Single Window (NSW) ระยะ 3/1 จังหวัดปทุมธานี ให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์พันธ์กิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization ) ต่อไป