การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกองสารวัตรและกักกัน ศาสตร์พระราชา หลักการทำงาน 23 ประการ
 หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
 คุณธรรม จิรยธรรมของผู้บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  หลักธรรมสำหรับผู้บริหาร


info 0011