คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์

1. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบขอใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.3 /ร.4 /ร.5)
2. คู่มือสำหรับประชาชน การขอหนังสือรับรอง Health Certificate สำหรับสัตว์มีชีวิตหรือซากสัตว์ที่ไม่ใช้เพื่อการบริโภค
3. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตทำการค้าสัตว์ ซากสัตว์ น้ำเชื้อ หรือเอ็มบริโอ
4. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (ร.7)
ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกใบแจ้งอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร
5. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร (ร.7)
ระยะที่ 2 : การออกใบอนุญาต
6. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (ร.8)
ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกใบแจ้งอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
7. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร (ร.8)
ระยะที่ 2 : การออกใบอนุญาต
8. คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร9)