แผนการดำเนินงานประจำปี 2567
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 icon peple: แผนการดำเนินงานปี 2566  :icon peple แผนการดำเนินปี 2567  icon peple:  แผนการดำเนินงานปี 2568
 :icon peple แผนการดำเนินงานปี 2569  :icon peple แผนการดำเนินงานปี 2570

แผนการดำเนินงานการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567  

 ลำดับที่ แผนงาน โครงการ/ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง/เป้าหมาย
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์
 2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์  ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก
 3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ เพิ่มศักยภาพการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 4. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  พัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์  เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ รองรับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปศุสัตว์

 

icon 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104