แผนจัดสรรงบประมาณปี 2567
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 icon peple: แผนการดำเนินงานปี 2566  :icon peple แผนการดำเนินปี 2567  icon peple:  แผนการดำเนินงานปี 2568
 :icon peple แผนการดำเนินงานปี 2569  :icon peple แผนการดำเนินงานปี 2570

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567  

 ลำดับที่ หน่วยงาน แผนงาน ผลผลิต / รายการ กิจกรรม
1.  กองสารวัตรและกักกัน บุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์
2.    กองสารวัตรและกักกัน บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์
3.    กองสารวัตรและกักกัน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
4.    กองสารวัตรและกักกัน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์
5.    กองสารวัตรและกักกัน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

icon 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104