รายการแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella spp. โดยวิธี Rose Bengal test