รายการแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Brucella spp. โดยวิธี Rose Bengal test
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์