รายการน้ำยาตรวจเชื้อไวรัส African Swine Fever โดยวิธี Real-Time PCR แบบไม่ผ่านการสกัดสารพันธุกรรม
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์