แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

actCow65

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565

          นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุน โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในที่ประชุม “หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุน” พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้แทน ที่เกี่ยวข้อง และสมาคมด้านโคเนื้อที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ เพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุนและให้เกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน


Girl in a jacket  Girl in a jacket