สารวัตรบีเกิ้ลสุดเจ๋ง..! ตรวจยึดชิ้นส่วนแพะแอบนำเข้าไทย
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

Act Beagle20 3 2566

วันที่ 19 มีนาคม 2566

          ชุดปฏิบัติการทีมสุนัขดมกลิ่น (DLD-Quarantine and Inspection Canine unit) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ ขาเข้าและขาออก บริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจสอบเที่ยวบินต้นทางจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบชิ้นส่วนแพะ จำนวน 1 กล่อง น้ำหนัก 6.5 กิโลกรัม มูลค่า 13,000 บาท ถือเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ได้ดำเนินการยึดอายัดเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และรออนุมัติเพื่อนำทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป


ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

 

ภาพกิจกรรม >