วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี

DLD80Y19 05 2567

“5 พฤษภาคม 2567” วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี
กองสารวัตรและกักกัน จัดนิทรรศการ วันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดี กรมปศุสัตว์ นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ สักการะสิ่งศักดิ์ประจำกรมปศุสัตว์ และทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 82 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี (5 พฤษภาคม 2567) ภายใต้แนวคิด “กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ Full Digitalization” เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 82 ปี โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีพิธีไถ่ชีวิตโค​ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ และนิทรรศการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีการแสดงโชว์ Street Dance และให้บริการบริจาคโลหิต โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง กว่า 1,000 ราย ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววว่า จากนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาล ซึ่งกำหนดแนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” มุ่งเป้าเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 3 เท่า ภายในระยะเวลา 4 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย โดยตั้งเป้าหมาย “เกษตรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการทำหน้าที่ดูแลภาคการเกษตรของประเทศ โดยมอบนโยบายที่สามารถปฏิบัติได้จริง ให้หน่วยงานในสังกัดร่วมกันบูรณาการในการทำงาน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ยกระดับการทำงานเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้สอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ทุกภาคส่วน 100% ภายใต้แนวคิด People - centric ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปลดล็อคศักยภาพการทำงานของหน่วยงาน บุคลากร และขับเคลื่อนการบูรณาการเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมวัดผลได้ ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการดูแลสุขภาพสัตว์ ระบบการผลิตสัตว์ และการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในอาหารทั้งภายในประเทศและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ จึงถือเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแปรสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันได้ในระดับสากล และสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย ด้านนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ภายใต้การนำของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการเกษตรสู่ความสำเร็จ “เกษตรกรต้องอยู่ดี สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกร เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และความร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างบูรณาการ แบบครอบครัวเดียวกัน เพื่อพี่น้องเกษตรกรกินดี อยู่ดี มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง สินค้าเกษตรมูลค่าสูง และภาคเกษตรไทยคือผู้นำสินค้าเกษตรในตลาดโลก ซึ่งกรมปศุสัตว์ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มศักยภาพ โดยกรมปศุสัตว์ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงาน การเชื่อมโยงข้อมูลภายในองค์กรและระหว่างองค์กร ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลการทำงานของกรมปศุสัตว์ในภาพรวม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ และเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการในทุกมิติ เพื่อก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายใต้แนวคิด “กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ FULL DIGITALIZATION” การจัดงานครั้งนี้ เป็นการแสดงศักยภาพการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ประกอบด้วย พิธีไถ่ชีวิตโคเพศเมีย จำนวน 23 ตัว ซึ่งจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี การจัดนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ภายใต้แนวคิด “กรมปศุสัตว์ มุ่งมั่นสู่ FULL DIGITALIZATION” การจัดนิทรรศการของเกษตรกรและผู้ประกอบการ พิธีมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นของกรมปศุสัตว์ และโครงการกรมปศุสัตว์ร่วมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ (28 กรกฎาคม 2567)
ภาพกิจกรรม