มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกาฬโรคม้า "AHS"
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

picAHS

โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า African Horse Sickness : AHS  เป็นโรคติดเชื้อในสัตว์ตระกูลม้า ได้แก่ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถมีชีวิตที่ 37 ๐C ได้นานถึง 37 วัน โดยทั่วไปจะมีระยะฟักตัวนาน 7 - 14 วัน หรือแค่เพียง 2 วัน

พาหะนำโรค ตัวริ้นหรือตัวปึ่ง ซึ่งเป็นแมลงขนาดเล็ก เป็นพาหะนำโรค ทำให้เกิดโรคใน มีอัตราตายในม้า 70 - 95 % บางครั้งยุง เป็นพาหะนำเชื้อ พวกอวัยวะภายในต่างๆ เลือด น้ำเชื้อ ปัสสาวะ และสิ่งผลิตหรือสารที่คัดหลั่งจากตัวสัตว์ป่วยจะเป็นแหล่งของเชื้อไวรัส 

โรคนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผลแน่นอน แต่สามารถป้องกันได้ในการควบคุมโรคต้องทำลายและกำจัดซากสัตว์ป่วย รวมทั้งควบคุมแมลง (โดยใช้ยากำจัดแมลง ยาไล่แมลง หรือมุ้งป้องกันแมลง)