ด่านกักกันสัตว์ชลบุรีค้น! สัมภาระนักท่องเที่ยว ซุกเนื้อวัว-ไส้กรอก แอบเข้าไทย
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 picChonbury 01 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566


          ด่านกักกันสัตว์ชลบุรีปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ เพื่อควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังโรค African Swine Fever (ASF) บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ได้ทำการตรวจสอบเที่ยวบินที่มาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พบผู้กระทำความผิด 1 ราย ทำการตรวจยึดเนื้อวัว น้ำหนัก 3 กิโลกรัม และไส้กรอก น้ำหนักรวม 1 กิโลกรัม และได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และ รอขออนุมัติเพื่อนำทำลายตามระเบียบกรมปศุสัตว์ต่อไป


ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225-6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ภาพกิจกรรม

 

<!doctype html> บันทึกข้อมูล