ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)

emovementข้อกำหนดกรมปศุสัตว์

ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)
พ.ศ. 2560


           เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรและการออกใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรที่มีจำนวนมาก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน ให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ ของประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรค และทำลายเชื้อโรคในการนำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อกำหนดนี้เรียกว่า “ข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit) พ.ศ. 2560

ข้อ 2 ข้อกำหนดฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในข้อกำหนดนี้

“สัตว์” หมายความว่า
(1) สัตว์ปีกจำพวกนก ไก่ เป็ด ห่านและให้หมายความรวมถึงไข่ที่ใช้สำหรับทำพันธุ์ด้วย
(2) สัตว์ชนิดอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

“ซากสัตว์” หมายความว่า ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ “สัตวแพทย์ประจำท้องที่” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะประจำในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ
“ฟาร์ม” หมายความว่า ฟาร์มที่ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจากกรมปศุสัตว์หรือตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด
“โรงฆ่าสัตว์” หมายความว่า โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์จากกรมปศุสัตว์ หรือตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด

“ที่พักซากสัตว์” หมายความว่า สถานที่ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้การรับรองสำหรับใช้พักซากสัตว์เพื่อให้สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ตรวจพยาธิสภาพของโรคระบาด โดยวัตถุประสงค์ เพื่อการนำเข้าในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรและให้หมายความรวมถึงสถานที่ชำแหละและตัดแต่งบรรจุหีบห่อและเก็บรักษาซากสัตว์ เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด หรือตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด“การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)

“คำขอ” หมายความว่า คำขอรับการตรวจรับรองฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจรับรอง พิจารณาและอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามข้อกำหนดนี้
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือรับรองฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

ข้อ 4 ให้ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกันรักษาการตามข้อกำหนดนี้ และมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการตามข้อกำหนดนี้

คณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตรวจรับรองฟาร์มหรือโรงฆ่าสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ ตามข้อกำหนด ดังนี้
(1) พื้นที่กรุงเทพมหานคร
(ก) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ
(ข) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรรมการ
(ค) ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรรมการ
(ง) ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรรมการ
(จ) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจำท้องที่ กรรมการและเลขานุการ

(2) พื้นที่ต่างจังหวัด
(ก) ปศุสัตว์เขต ประธานกรรมการ
(ข) ปศุสัตว์จังหวัด กรรมการ
(ค) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ กรรมการ
(ง) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ประจำท้องที่ กรรมการ
(จ) ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขตท้องที่ กรรมการและเลขานุการ


เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ

(1) บุคคลธรรมดา

กรณีสัตว์
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) กรณีผู้ยื่นคำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
(ง) แผนที่เส้นทางการเดินทางไปฟาร์มโดยสังเขป
(จ) แผนผังที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณฟาร์ม
(ฉ) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในบริเวณฟาร์ม
(ช) สำเนาใบอนุญาตให้ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์
(ซ) สำเนาหนังสือรับรองฟาร์ม
(ฌ) เส้นทางการเคลื่อนย้ายตามที่กำหนด

กรณีซากสัตว์
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
(ข) สำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) กรณีผู้ยื่นคำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
(ง) แผนที่เส้นทางการเดินทางไปที่พักซากสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์โดยสังเขป
(จ) แผนผังที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณที่พักซากสัตว์หรือโรงฆ่าสัตว์
(ฉ) ภาพถ่ายสภาพภายนอกและภายในอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในบริเวณที่พักซากสัตว์
หรือโรงฆ่าสัต

 

>> ดาวโหลดแบบฟอร์ม

 

>> แบบคำขออนุญาตเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)

>> แบบการประเมินตรวจรับรองและมอบสิทธิการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)

>> แบบแจ้งผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)


// ดาวโหลด
ข้อกำหนดกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรอง การพิจารณาและการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e - Privilege Permit)พ.ศ.