ศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

banner dogCenter
 กิจกรรมดำเนินการ

      มาตรการกรมปศุสัตว์เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง เพื่อรองรับสุนัขจากการจับกุมขบวนการค้าสุนัขข้ามชาติ โดยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      โดยสุนัขดังกล่าวที่ศูนย์ฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์มีการจัดสวัสดิภาพสุนัขให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขพร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดสุนัข และโรคลำไส้อักเสบ จัดการแยกคอกเพศผู้ เพศเมีย เพื่อป้องกันการผสมพันธุ์และทำหมันในลำดับต่อไป

จำนวนสุนัขเหลืออยู่ในปัจจุบัน

ด่านกักสัตว์ชนิดสัตว์ยอดยกมารับใหม่ตายอุปการะคงเหลือหมายเหตุ
นครพนม สุนัข 46 - - - 46  
กาญจนบุรี สุนัข - - - - -  
สระแก้ว สุนัข - - - - -  
อุบลราชธานี สุนัข - - - - -  
บุรีรัมย์ สุนัข 218 - - - 218  
เพชรบุรี สุนัข 135 - - - 135  
อุตรดิตถ์ สุนัข 12 - - - 12  
รวม สุนัข 411 - - - 411  
 

 

  ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง
  2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

 ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
   2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   4. ระเบียบข้อปฏิบัติสัญญาและเงื่อนไขการรับอุปการะ

 

ภาพศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
          ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) ที่ให้การสนับสนันในการสร้างที่พักสุนัขผู้สนใจบริจาคอาหารหรือปัจจัยอื่นๆ สามารถบริจาคได้ที่ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ โทร. 0 4464 6061 ได้โดยตรง หรือที่กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 501 3473 โทรสาร 02 501 3773 ต่อ 104 หรือบริจาคเงินได้ที่บัญชีมูลนิธิสัตวแพทย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 044-1-09228-2 สาขาราชเทวี

 
 
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 
ด่านกักกันสัตว์นครพนม