เร่งอพยพสัตว์เลี้ยงโค สุกร แพะ แกะ สุนัข
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

flodpic0754

วันนี้ 21 ตุลาคม 2565
กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์ และด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ด่านกักกันสัตว์สระบุรี ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี และ สนง.ปศจ.อ่างทอง
ร่วมกันเร่งอพยพโค สุกร แพะ แกะ สุนัข ของพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมไปยังคอกสัตว์ที่จัดเตรียมไว้ชั่วคราว ที่ จ.อ่างทอง