รองอธิบดีกรมปศุสัตว์สั่งเข้มตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้า-ส่งออก-นำผ่าน ปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรเถื่อน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

IMG1 0754

รองอธิบดีสั่งเข้ม !!!!! ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้า-ส่งออก-นำผ่าน ปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรเถื่อน

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น.
         นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบ การนำเข้า ส่งออก นำผ่าน สัตว์และซากสัตว์ซึ่งราชอาณาจักร แก่กองสารวัตรและกักกัน นำโดย นายสัตวแพทย์ชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำ ซักซ้อมแนวทางการควบคุมการเคลื่อนย้าย นำเข้า ส่งออกและนำผ่านสัตว์และซากสัตว์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดผลดีต่อผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นย้ำมาโดยตลอด และการประชุมครั้งนี้ได้มีข้อสั่งการเร่งด่วน 4 ข้อหลักดังนี้
1. การเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยให้ด่านกักกันสัตว์เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเช่น คอกสัตว์เคลื่อนที่ เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันที ทั้งนี้ให้ร่วมบูรณาการเป็นหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เดินหน้าปราบปรามสุกรเถื่อน เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ โดยเฉพาะสุกรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค ASF ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เนื่องจากหากเกิดโรคขึ้นจะมีผลต่อวงการปศุสัตว์ทั้งระบบซึ่งรวมไปถึงเกษตรกรที่ปลูกพืชสำหรับเป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์
3. เตรียมพร้อมในการควบคุมโรคระบาดต่างๆ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการเเพร่กระจายของโรค
4. การตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์นำเข้าให้มีความเข้มงวดในการตรวจอย่างเคร่งครัดรวมถึงการตรวจเครื่องหมายประจำตัวซากสัตว์ให้ตรงกับการอนุญาตและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
ในการนี้ นายชุติพนธ์ ศิริมงคลรัตน์ ผู้อำนวยกองสารวัตรและกักกันได้ตอบรับนโยบาย และสั่งการด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศเข้มงวดดำเนินการตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบโดยทันที

ข่าว : กองสารวัตรและกักกัน : ภาพกิจกรรม