ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล

 ประชาพิจารณ์เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์