ประกาศกองสารวัตรและกักกัน เรื่องให้เจ้าของสินค้าปศุสัตว์มาแสดงตน
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์