ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การตรวจโรคและทาลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายไปยังท้องที่จังหวัดอื่น สาหรับสัตว์ประเภทสุกร และหมูป่า พ.ศ. 2563
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์