ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การตรวจโรคและทาลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายไปยังท้องที่จังหวัดอื่น สาหรับสัตว์ประเภทสุกร และหมูป่า พ.ศ. 2563
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์