การปรับปรุงกระบวนงาน กองสารวัตรและกักกัน ประจำปี พ.ศ. 2566
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

การปรับปรุงกระบวนงาน รอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566


 การปรับปรุงกระบวนงาน กองสารวัตรและกักกัน ประจำปี พ.ศ. 2566