ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 11 รายการ
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 ด่านกักกันสัตว์สงขลา

 ลำดับ  รายการการประกวด
 1.  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 11 รายการ
 2.  ตารางแสดงราคากลาง

 

 

 ข้อมูลจาก : ด่านกักกันสัตว์สงขลา