ด่านกักกันสัตว์สงขลา

 ลำดับ  รายการการประกวด
 1.  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 11 รายการ
 2.  ตารางแสดงราคากลาง

 

 

 ข้อมูลจาก : ด่านกักกันสัตว์สงขลา