แผนการดำเนินงานการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566-2570
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

 icon peple:  แผนการดำเนินงานปี2567  :icon peple แผนการจัดสรรงบประมาณปี 2567  icon peple:  ผลการจัดสรรงบประมาณปี 2567  :icon peple แผนการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนปี 2567

ผลการเบิกจ่ายและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 

icon 4 รายงานผลการใช้จ่ายเงินของกองสารวัตรและกักกัน, ด่านกักกันสัตว์ (ภาพรวมทุกงบรายจ่าย รวมทุกกิจกรรมที่ได้รับงบประมาณ)

icon 4 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ


เบอร์โทรติดต่อ     โทร. 02 501 3973 ต่อ 201, 204
เบอร์แฟกต์ (Fax) โทร. 02 501 3973 ต่อ 104


 แผนการดำเนินงานประจำปี 2566-2570แผนการดำเนินงานประจำปี 2566-2570