ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาด
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องขายทอดตลาด

 ลำดับ  รายการ
 จำนวน/รายการ
 1.  จอคอมพิวเตอร์  6 รายการ
 2.  แทปเล็ต  2 รายการ
 3.  เครื่องสแกนเนอร์  1 รายการ
 4.  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค  3 รายการ
 5.  เครื่องคอมพิวเตอร์  4 รายการ
 6.  อุปกรณ์ GPRS PC CARD  2 รายการ
 7.  เครื่องสำรองไฟฟ้า  1 รายการ
 8.  โต๊ะ  4 รายการ
 9.  ตู้เก็บแบบฟอร์ม  2 รายการ
 10.  เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก  1 รายการ
 11.  เครื่องปรับอากาศ  1 รายการ
 12.  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  1 รายการ

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ กษ 0603/(กษ0621/3276)  ลงวันที่ 19  กรกฎาคม  2566  เรื่อง ขาดทอดตลาด จำนวน 28 รายการ

 

 

ข้อมูลจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป กองสารวัตรและกักกัน