การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน กองสารวัตรและกักกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน กองสารวัตรและกักกัน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1