ประกาศระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ NID
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

emovement

        เนื่องด้วย ระบบ NID ไม่สามารถใช้งานได้กับ browser รุ่นปัจจุบัน เนื่องจากระบบพัฒนามาหลายปีไม่สามารถรองรับ ssl รุ่นปัจุบันของBrowser รุ่นล่าสุดได้ จึงทำให้ต้องปรับ browser เป็นรุ่นที้ต่ำลง - กรณี windows 11 ลงมา สามารถใช้งานบราวเซอร์ได้ ดังนี้

- ie version 9-12

- chrome ต่ำกว่า version 97.xxx

- กรณี windows 11 ต้องใช้ผ่าน chrome version ต่ำกว่า 97.xxx เท่านั้น

ดาวโหลด Browser Chrome 95.0.4638.54


ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์