คู่มือการใช้งาน ระบบ e-movement ใหม่ สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

newemovement

การอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการใช้ระบบ e-movement ใหม่

กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการใช้ระบบ e-movement ใหม่เพื่อใช้ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้


new emove  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์

 

 ลำดับที่       คู่มือระบบ New e-Move (สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
1. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบกส่วนกลาง (EMM)
2. คู่มือการใช้งานสาหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (CTL)
3. คู่มือการใช้งานระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
4. คู่มือการใช้งานระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart KIosk)
5. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบงาน การเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เพื่อรองรับระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล (NSW)
6. คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) การอนุญาตให้ทำการค้า/ขายสัตว์ ซากสัตว์ น้ำเชื้อ เอ็มบริโอ
7. คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) การขอและออกใบอนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ผ่าน ออก ราชอาณาจักร
8. คู่มือการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) การประกาศกำหนดเขตฯ การขอและการออกใบอนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร การรับสิทธิ์และการขออนุมัติปริมาณการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ (โควต้า) ภายในราชอาณาจักร
9. คู่มือการใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น eMove+ บนระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android

 

 

 ภาพกิจกรรมการอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

 

 

 

 

ในการใช้ระบบ e-movement ใหม่ กองสารวัตรและกักกัน กรมปศุสัตว์จัดอบรมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการใช้ระบบ e-movement ใหม่เพื่อใช้ในเดือนมิถุนายน 2562 นี้

โพสต์โดย สารวัตรกรมปศุสัตว์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019