ระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ใหม่ นิวอีมูฟ (new e-movement)
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

new eMove63


ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ระบบใหม่ (new e-movement)

  

emm 01 req 01
req 01 req 01

 

.


emm 01
 

 

 

 

 


 

 

  
moblie

application 


 VDO สาธิตการ Login เข้าระบบ

 

 

   วีดีโอสาธิตการใช้งาน หากลืมรหัสผ่าน

 

 

 

   วีดีโอสาธิตการใช้งาน หน้าหลัก

 

 

 

   วีดีโอสาธิตการใช้งาน การตรวจปล่อยต้นทาง

 

 

 

   วีดีโอสาธิตการใช้งาน การตรวจปล่อยสัตว์ซากสัตว์ผ่านด่าน

 

 

 

   วีดีโอสาธิตตรวจรับปลายทาง

 

 

 

   วีดีโอสาธิตการใช้งาน การตรวจสอบใบอนุญาต

 

 

 

   วีดีโอสาธิตการใช้งาน การตั้งค่าระบบ

 

 

 

   วีดีโอสาธิตการ ออกจากระบบ

 

 

 

 แจ้งเพื่อทราบ

 ผู้ประกอบการทั่วไป   : ลงทะเบียนระบบใหม่ได้เท่านั้น (!) ตั้งแต่วันที่ 12 ธค.62 เป็นต้นไป
  ผู้ประกอบการทั่วไป   : ห้าม(!) ยื่นคำขอใบย้ายในระบบใหม่ ช่วงวันที่ 12-31 ธค.62
  ผู้ประกอบการทั่วไป   : สามารถออกใบย้ายล่วงหน้าใน ระบบเก่าให้ครอบคลุมไปจนถึงวันที่ 2 มค. 63
    (ระบบเก่าจะปิดในวันที่ 27 ธค. 62 16.30 น.)
  ผู้ประกอบการ EPP(!)   : สามารถอนุมัติและพิมพ์ใบย้ายในระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 23 ธค. 62 เป็นต้นไป
  เจ้าหน้าที่   : ห้าม(!)  อนุมัติและพิมพ์ใบย้ายในระบบใหม่ ช่วงวันที่ 12-31 ธค.62

 

 

udate new emove62

 

            กรมปศุสัตว์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และ ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) เสร็จสิ้นและพร้อมใช้งาน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์เกษตรและการให้บริการประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลักดันให้ภารกิจเร่งด่วน (Quick Win) และ GovTech ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเร่งด่วน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายฯ ด้วยความเรียบร้อย กรมปศุสัตว์จึงขอแจ้งกำหนดการให้หน่วยงานของท่านดำเนินการเตรียมความพร้อม ดังนี้

  • ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
  • เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Movement ใหม่
  • ได้ที่ https://newemove.dld.go.th/emm


หากหน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือต้องการเพิ่มเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ดังกล่าวให้แจ้งมาที่กองสารวัตรและกักกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โดยทำหนังสือแจ้งขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานระบบใหม่พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

  • 1. คำสั่งโยกย้ายให้ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน (หากมี)
  • 2. เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ชื่อ-นามสกุล พร้อมอีเมล (e-Mail) ส่วนตัว
  • ทั้งนี้ จะเริ่มเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ e-Movement ใหม่ได้ที่ https://newemove.dld.go.th/req

 

 หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  : กองสารวัตรและกักกัน เบอร์ 02 501 3473 ต่อ 106
 : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
 Line Official Account  โดยค้นหา @504jptem (ชื่อไลน์ DLDemove)