emovement emovement eprivilege eprivilege mapaqi
emovement mapaqi
mapaqi
mapaqi
 

ZoomMeetIMG 4904

ประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
        สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดประชุมหารือ เรื่อง "การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window)" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอทราบความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาระบบ NSW ให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

 

 

picMeeting64

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
กองสารวัตรและกักกัน ประชุมคณะกรรมการวิชาการ กองสารวัตรและกักกัน ครั้งที่ 2/2564

  • แนวทางการพิจารณาผลงาน และการส่งผลวิชาการ

    ณ ห้องประชุม 1 กองสารวัตรและกักกัน

 

 

 

 

 

Duty Free Zone
.

banner dogCenter
 กิจกรรมดำเนินการ

ดูแลเลี้ยงดูสุนัข ซึ่งมีทั้งหมด 3 กลุ่มคือ
   1. สุนัขที่ถูกจับกุมจากกรณีผู้ลักลอบค้าสุนัขข้ามชาติ

   2. สุนัขจรจัด

   3. สุนัขซึ่งเจ้าของไม่สามารถดูแลและเลี้ยงดูได้


รายงาน สุนัข-แมว ที่อยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์   

update (ข้อมูล ณ 2-8 พฤศจิกายน 2562)

ด่านกักสัตว์ชนิดสัตว์ยอดยกมารับใหม่ตายอุปการะคงเหลือหมายเหตุ
นครพนม สุนัข 101 - - - 101  
กาญจนบุรี สุนัข - - - - -  
สระแก้ว สุนัข - - - - -  
อุบลราชธานี สุนัข - - - - -  
บุรีรัมย์ สุนัข 628 - 8 - 625  
เพชรบุรี สุนัข 219 - 3 - 217  
อุตรดิตถ์ สุนัข 16 - 1 - 15  
รวม สุนัข 964 - 12 - 958  
 

 

  ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง
  2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
  3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์พักฟื้นสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

 ระเบียบข้อปฏิบัติในการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   1. แบบคําขออนุญาตการขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง
   2. หนังสือขอรับอุปการะสัตว์ในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   3. แบบคําขออนุญาตการขอบันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวและนำเสนอข่าวสารในศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
   4. ระเบียบข้อปฏิบัติสัญญาและเงื่อนไขการรับอุปการะ

 

ภาพศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์
          ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ขอขอบคุณมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog) ที่ให้การสนับสนันในการสร้างที่พักสุนัขผู้สนใจบริจาคอาหารหรือปัจจัยอื่นๆ สามารถบริจาคได้ที่ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ โทร. 0 4464 6061 ได้โดยตรง หรือที่กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02 501 3473 โทรสาร 02 501 3773 ต่อ 104 หรือบริจาคเงินได้ที่บัญชีมูลนิธิสัตวแพทย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เลขที่ 044-1-09228-2 สาขาราชเทวี

 
 
ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์
 
ด่านกักกันสัตว์นครพนม
 
 

 

นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐ โดยเทคโนโลยีดิจิทัล
“ระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk ) ”

gallery01

       กองสารวัตรและกักกัน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะการ ตรวจสอบ ควบคุมกำกับ ดูแลการเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ทั้งภายใน-ภายนอกประเทศ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 เป็นต้นมา กองฯ ได้มีการพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ และ ซากสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งระบบงานดังกล่าวมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่า e-Movement โดยปัจจุบันมีใช้การใช้งานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในปีพ.ศ. 2557ได้มีการพัฒนาระบบงานซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เรียกว่า E-Privilege Permit ซึ่งเป็นการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และสินค้าปศุสัตว์แบบพิเศษให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัติและเป็นตามเงื่อนไข สามารถออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดราชการ และระบบงานดังกล่าวได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการ จนทำให้การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ของกองสารวัตรและกักกัน ได้รับรางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น (พ.ศ. 2557)
      ปี 2561-2562 นี้ กองสารวัตรและกักกัน ได้พัฒนาต่อยอดระบบงานตามนโยบายรัฐบาลในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ โดยจะพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการเรียกว่า“ระบบการตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk )

วีดีโอสาธิตการใช้ ตู้ตรวจสอบสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk )

 

 วีดีโอสาธิต การเปิดเครื่องตรวจสัตว์ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ

 

 วีดีโอสาธิต การเปลี่ยนกระดาษตู้ตรวจสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ

 

วีดีโอสาธิต การปิดเครื่องตู้ตรวจสัตว์ ซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ