การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
 New ประชาพิจารณ์ ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

การนำเข้าสัตว์และซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
         การดำเนินการให้ปฏิบัติตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1 การดำเนินการล่วงหน้าก่อนนำเข้าสัตว์ หรือซากสัตว์

1.1 ผู้ประกอบการ ยื่นแบบคำขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่านราชอาณาจักรไทย (แบบ ร.1/1) ผ่านระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - movement system) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยมีเอกสารประกอบคือ

 • สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
 • สําเนาทะเบียนบ้าน
 • สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือมอบอํานาจ (กรณีนิติบุคคล)
 • ใบอนุญาตทำการค้า หรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์
 • สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์เพื่อการนำเข้า (ตร.4) หรือสําเนาหนังสือรับรองสถานกักเก็บซากสัตว์เพื่อการนำเข้า (ตรซ.4)
 • เอกสารแสดงหมายเลขประจำตัวสัตว์ เช่น ห่วงขา ไมโครชิฟ หรือเบอร์หู
 • สำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health certificate) (ถ้ามี)
 • Invoice ,Airway bill หรือ Bill of lading ,Packing list (ถ้ามี)

 1.2 สัตวแพทย์ประจำด่านกักกันสัตว์ดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กรณีเป็นสินค้าปศุสัตว์ ยกเว้นสัตวเลี้ยง (เช่น สุนัข และแมว) จะต้องมาจากแหล่งผลิตต่างประเทศที่ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ และสภาวะโรคของประเทศต้นทางตาม แหล่งข้อมูลองค์การสุขภาพสัตว์โลก World  Organisation for Animal Health (OIE) หากผลการตรวจสอบ “ผ่าน” จึงเสนอผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติ และออกใบแจ้งอนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร (Notification for importation of Animals/Animal Products) พร้อมกับแนบเอกสารเงื่อนไขการนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์แต่ละประเภทเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย (Requirement for the importation of animals products into the Kingdom of Thailand) เพื่อมอบให้ผู้ประกอบการส่งไปยังประเทศต้นทาง

1.3 เมื่อใกล้วันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะถูกลําเลียงมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแจ้งยืนยัน รายละเอียดการนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเกี่ยวกับ วัน เวลา ที่นําเข้า และ เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช้บรรทุกสัตว์ หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรพร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี้

 • ใบรับรองสุขภาพสัตว์ (Health certificate) สำเนา หรือฉบับจริง ซึ่งออกให้โดยสัตวแพทย์รัฐบาลผู้มีอำนาจตามจากประเทศต้นทาง และต้องตรงตาม Requirement ที่กรมปศุสัตว์กำหนดทุกประการ
 • Invoice ,Airway bill หรือ Bill of lading ,Packing list 
 • สําเนาใบขนสินค้า

1.4 ด่านกักกันสัตว์ออกใบแจ้งอนุญาตนำสัตว์ ซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.6) ให้ผู้ประกอบการนำไปติดต่อที่ด่านศุลกากรประจำท่าเข้านั้น

2. การดำเนินการระหว่างนำเข้าสัตว์ หรือซากสัตว์

2.1 เมื่อสัตว์ หรือซากสัตว์มาถึงท่าเข้าของประเทศไทย ผู้ประกอบการยื่นเอกสารประกอบการนําเข้าต่อเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าปศุสัตว์ พร้อมแนบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ (Health Certificate) ฉบับจริง

2.2 เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ด่านกักกันสัตว์ ทำการตรวจเอกสาร สุขภาพสัตว์เบื้องต้น ชนิด จำนวน และเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ หรือเครื่องหมายบรรจุภัณฑ์

 • กรณีสัตว์หรือซากสัตว์ปกติ ตรงตามเงื่อนไขการนำเข้า จะออกใบอนุญาตนำสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (Import permit of animal(s) / animal product(s) (แบบ ร.7) พร้อมเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว
 • กรณีพบสัตว์ ซากสัตว์ผิดปกติ หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขการนำเข้า ด่านกักกันสัตว์จะพิจารณาส่งกลับหรือทำลาย

3. การดำเนินการหลังนำเข้าสัตว์ หรือซากสัตว์

3.1 ออกใบบันทึกสั่งกักสัตว์ หรือซากสัตว์ ไปยังสถานกักกันสัตว์เพื่อการนำเข้า หรือ สถานเก็บกักซากสัตว์เพื่อการนำเข้าที่กรมปศุสัตว์รับรอง
3.2 ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.3, แบบ ร.4 ,แบบ ร.5)
3.3 เจ้าหน้าที่ทำการเก็บตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ

 • กรณีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบโรคใดๆ จะทำการถอนบันทึกสั่งกักสัตว์หรือซากสัตว์นั้น
 • กรณีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบโรคระบาด จะทำการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น

 อ้างอิง :

 • พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558
 • กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2559
 • กฎกระทรวง การนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2563
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าและท่าออก ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ิอง กำหนดอาหารสุกที่ทำประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2561
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดท่าเข้าท่าออกามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 • ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินการกับสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น พ.ศ.2558
 • ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการทำลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2563
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสง่กลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกประกาศหาตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2559
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ขั้นตอนการนำเข้าสัตว์มีชีวิตและผลิตภัณฑ์สัตว์จากต่างประเทศ พ.ศ. 2561
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดท้องที่ ชนิดซากสัตว์ที่ต้องทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์สำหรับซากสัตว์ ลักษณะ การยกเว้นราคา และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ สำหรับสัตวืที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559

 

ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์ ระบบใหม่ (new e-movement)

  

emm 01 req 01
req 01 req 01

 

.infographic Import

onepageExport67


emm 01