การเคลื่อนย้ายไข่ประเภทไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ ไข่ Online
 New ประชาพิจารณ์ ประชาพิจารณ์การรับฟังความคิดเห็นประกอบการเสนอร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอาหารสุกที่ทำ ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์เป็นซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดฟอร์มประชาพิจารณ์

แผนที่แสดงเส้นทางจุดตรวจสัตว์ ซากสัตว์ภายในประเทศ แผนที่แสดงเส้นทางจุดตรวจสัตว์ ซากสัตว์ภายในประเทศเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ


สำหรับฟาร์มไข่ไก่

1. ฟาร์มต้องผ่านการรับรองหรือได้รับมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 • ฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์
 • ฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
 • ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) 
 • อื่นๆ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด
 • ฟาร์มมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยมีผลการทดสอบโรคไข้หวัดนก (AI) และโรคนิวคาสเซิล (ND) ซึ่งให้ผลเป็นลบไม่เกิน ๖ เดือน ภายในวันยื่นค าร้องขอรับสิทธิ์
 • ใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.10/1)
 • เป็นผู้ลงทะเบียน ในระบบ e-Movement 

สำหรับ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง
1. ศูนย์รวบรวมไข่สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง ผ่านการรับรองหรือได้รับมาตรฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • การปฏิบัติทางเกษตรที่ดีในศูนย์รวบรวมไข่ (GMP)
 • สถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)
 • สถานที่จำหน่ายไข่สดอนามัย
 • อื่น ๆ ที่กรมปศุสัตว์กำหนด
 • แหล่งที่มาของไข่ มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยมีผลการทดสอบโรคไข้หวัดนก (AI) และโรคนิวคาสเซิล (ND) ซึ่งให้ผลเป็นลบไม่เกิน ๖ เดือน ภายในวันยื่นค าร้องขอรับสิทธิ์
 • ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ (ร.10/1)
 • เป็นผู้ลงทะเบียน ในระบบ e-Movement


ประเภทบุคคลธรรมดา

(ก) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้

(ข) กรณีผู้ยื่นคำขอแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(ค) ใบอนุญาตให้ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ประเภท ไข่

(ง) หลักฐานประกอบอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณี(เช่น กรณีฟาร์ม ต้องมีเอกสารรับรองฟาร์ม หรือใบผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ, กรณีศูนย์รวบรวมอาจต้องมีเอกสารแสดงถึงแหล่งที่มา)

(จ) หลักฐานประกอบอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณี (ตามที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้องขอ)

 

 ประเภทนิติบุคคล

(ก) สำเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล

(ข) สำเนาประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

(ค) กรณีผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(ง) สำเนาใบอนุญาตให้ทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ ประเภท ไข่

(จ) หลักฐานประกอบอื่นที่จำเป็นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับบริการสามารถดาวโหลดเอกสารและกรอกแบบคำขอยื่นเอกสารแบบคำขอได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่

แบบคำขออนุญาตเข้าใช้สิทธิการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ประเภทไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ Online)

    เรื่อง     ดาวโหลดเอกสาร

   
    1. สำหรับ ฟาร์มไก่ไข่


    Download
 สำหรับ ฟาร์มไก่ไข่ 

    2. สำหรับ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง


    Download
 สำหรับ ศูนย์รวบรวมไข่ สถานที่จำหน่ายไข่หรือ ล้ง 

    3. ขั้นตอนการดำเนินการ


    Download
 ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ผู้ประกอบการที่ได้รับพิจารณาเพื่อขอรับสิทธิ์ การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ด้วยวิธีพิเศษ ประเภท ไข่เพื่อการบริโภคจาก ฟาร์มผู้เลี้ยงไก่ไข่ ,ศูนย์รวบรวมไข่ ,สถานที่จาหน่ายไข่ หรือล้ง 

 


    4. แบบคำ ขอเพิ่มโควต้าไข่เพื่อการบริโภค (ไข่ Online)


    Download
 แบบคำขอเพิ่มจำนวนระหว่างเดือน เพื่อการขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ประเภอไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ (ไข่ Online)

 

 

egg chat

 

 

วีดีโอประชาสัมพันธ์ 

การเคลื่อนย้ายไข่ประเภทไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ ไข่ Online

                                            

                                             

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดีโอประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายไข่ประเภทไข่เพื่อการบริโภคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีพิเศษ ไข่ Online

                                            

                                             

. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่แสดงเส้นทางจุดตรวจสัตว์ ซากสัตว์ภายในประเทศ

mapchecpoint47p