นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

iconPDPA AQI

PDPA
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ กรมปศุสัตว์
Privacy Policy of Department of Livestock Development

                กรมปศุสัตว์ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเชื่อมั่นได้ว่ากรมปศุสัตว์มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กรมปศุสัตว์จึงประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งดำเนินการโดยกรมปศุสัตว์ รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของกรมปศุสัตว์โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้

 1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้กับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่งหรือในนามของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  กรมปศุสัตว์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหน้าที่และอำนาจของกรมปศุสัตว์และจะดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับประโยชน์จากการใช้ข้อมูลข่าวสารหรือบริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้เพื่อการปกป้องความปลอดภัยส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อการปกป้องอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของทางราชการ จากความเสียหาย การขัดขวางและการทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น
 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
  กรมปศุสัตว์จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จัดเก็บไว้ ตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้ และตามที่กฎหมายกำหนด หรือข้อมูลอื่น เช่น ข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้ขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก หรือข้อมูลที่ได้จากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ข้อมูลจากการใช้ข้อมูลข่าวสาร หรือบริการของกรมปศุสัตว์ การติดต่อ เยี่ยมชม ผ่านเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในแพลตฟอร์ม การทำสำรวจ งานสัมมนา และการประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ รวมไปถึงการเก็บรวบรวมภาพที่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการ หรือ บุคคลใดๆ โดยใช้อุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ซึ่งรวมทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และอื่นๆ (หากมี) เพื่อการเฝ้าดูแลพื้นที่ภายในและรอบ ๆ อาคารสถานที่ โดยได้ติดตั้งป้ายที่เหมาะสมไว้ในพื้นที่ภายใต้การสอดส่องดูแล เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการใช้กล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าออก รวมถึงพื้นที่ที่เห็นว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์จะไม่ทำการติดตั้งอุปกรณ์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
        กรมปศุสัตว์จะใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไว้ และตามกฎหมายกำหนด หรือหน้าที่และอำนาจของกรมปศุสัตว์ทั้งในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

 1. กรณีกรมปศุสัตว์มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่นภายในประเทศใช้ข้อมูลส่วนบุคคล จะจัดทำข้อตกลงกับผู้ที่รับหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เพื่อกำหนดสิทธิและหน้าที่ให้สอดคล้อง ตามกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. กรณีกรมปศุสัตว์มีการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ จะปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  กรมปศุสัตว์จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับกรมปศุสัตว์หรือเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของกรมปศุสัตว์หรือภาระผูกพันตามสัญญาหรือกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

  การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรมปศุสัตว์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นต่อการประมวลผลและจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อครบกำหนดระยะเวลา โดยปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

 

 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 1. กรมปศุสัตว์จะดูแลและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนที่จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ดำเนินการได้และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้
 2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ทั้งนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิปฏิเสธคำขอได้เฉพาะกรณีที่เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
 3. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติรวมทั้งมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้ หรือการใช้สิทธินั้นต้องไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น
 4. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิได้รับแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ การคัดค้านต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 5. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายเพราะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลขอให้ระงับการใช้แทน หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเมื่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในระหว่างการพิสูจน์หรือตรวจสอบ เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย
 6. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการให้ข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 7. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือเมื่อถอนความยินยอมหรือเมื่อคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อาจปฏิเสธคำขอตามกฎหมาย หรือเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 8. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิถอนความยินยอม เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญา ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้ว
 9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเรียกร้องในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 10. คุกกี้ (Cookies)
  คุกกี้ (Cookies) หมายถึง ข้อมูลที่เว็บไซต์ส่งไปเก็บไว้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลเข้าชมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เว็บไซต์จะจดจำได้ว่าเป็นผู้ใช้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะยอมรับหรือไม่รับคุกกี้ (Cookie) ก็ได้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ (Cookie) เว็บไซต์อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง กรมปศุสัตว์เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ กรมปศุสัตว์หรือบนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามแต่บริการที่ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของกรมปศุสัตว์ และเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการ และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ให้ตรงกับความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดทำช่องทางขอความยินยอมหรือปฏิเสธการจัดเก็บและใช้งานคุกกี้ (Cookies) รวมทั้งการยกเลิกการใช้งานจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้สามารถศึกษานโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ของกรมปศุสัตว์